Pressmeddelanden

Ge språkbadsundervisningen ökade ekonomiska resurser

Uppgifterna om att en majoritet av föräldrarna i huvudstadsregionen är beredda att sätta sina barn i en tvåspråkig skola där undervisningen skulle ske på finska och svenska har framkallat en debatt om behovet av tvåspråkiga skolor i Finland. Folktingets arbetsutskott ser det som positivt att så många finskspråkiga inser rikedomen av att kunna landets båda nationalspråk.
30.11.2011 kl. 13:33

Språkkonsekvensbedömning måste föregå beslut om Stor-Lojo

Sjundeå fullmäktiges beslut att gå samman med Lojo är ytterst beklagligt. Politikerna har med en rösts marginal fattat ett beslut som kör över kommuninvånarnas åsikt i folkomröstningen. Det här säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.
10.11.2011 kl. 13:59

Språkkonsekvensbedömning måste föregå beslut om Stor-Lojo

Sjundeå fullmäktiges beslut att gå samman med Lojo är ytterst beklagligt. Politikerna har med en rösts marginal fattat ett beslut som kör över kommuninvånarnas åsikt i folkomröstningen. Det här säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.
10.11.2011 kl. 13:59

Kampanjen Hurriksi.fi belönas av Folktinget

Riksdagsrådet Elsi Hetemäki-Olander och vicehäradshövding Bo-Sanfrid Höglund tilldelas i år Folktingets förtjänstmedalj i silver.
04.11.2011 kl. 17:22

Peggy Heikkinen fortsätter som vice ordförande för NPLD

Folktingets internationella koordinator Peggy Heikkinen har fått förnyat förtroende som vice ordförande för det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity). Mandatperioden är två år.
28.10.2011 kl. 11:34

Svenska veckan- en vecka för tolerans och öppenhet

Svenska veckan är ett kulturevenemang på svenska som firas runt om i Finland. Svenska veckan riktar fokus på Finlands tvåspråkighet och uppmärksammar speciellt svenskan under en veckas tid kring Svenska dagen. Målsättningen med Svenska veckan är att lyfta fram det positiva med våra två nationalspråk.
27.10.2011 kl. 09:47

Hallituksen on otettava selvä vastuu kaksikielisyydestä

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on ajankohtainen aihe. Folktingetin hallitus toteaa, että kuntalaisten kielelliset oikeudet on asetettava etusijalle, kun valtiovalta käy läpi kuntarakennetta. Siksi on erityisen tärkeää, että suunnitellussa rakenneuudistuksessa taataan kuntien tasavertainen kyky toimia molemmilla kansalliskielillä.
11.10.2011 kl. 13:59

Regeringen måste ta ett aktivt ansvar för det svenska i kommunreformen

Reformen av kommun- och servicestrukturen är högaktuell. Folktingets styrelse konstaterar att kommuninvånarnas språkliga rättigheter måste ges högsta prioritet när statsmakten ser över kommunstrukturen. Det är därför synnerligen viktigt att kommunernas förmåga att fungera likvärdigt på båda nationalspråken garanteras i den planerade reformen.
11.10.2011 kl. 13:58

”Svenska kvoter” är inget privilegium

Svenska Finlands folkting har med förvåning tagit del av undervisningsminister Jukka Gustafssons uttalande om att alla ska ha lika möjligheter att komma in vid universiteten, ingen befolkningsgrupp ska ha några privilegier och om möjligheten att ministeriet kan ingripa i universitetens val av studeranden.
04.10.2011 kl. 14:50

”Ruotsinkieliset kiintiöt” eivät ole etuoikeuksia

Suomenruotsalaiset kansankäräjät (Svenska Finlands folkting) hämmästelee opetusministeri Jukka Gustafssonin lausuntoa, jonka mukaan kaikilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet päästä yliopistoon, yhdelläkään väestöryhmällä ei saisi olla etuoikeuksia ja ministeriön mahdollisuudesta puuttua yliopistojen tapaan valikoida opiskelijoita.
04.10.2011 kl. 14:49

Svenska synpunkter viktiga då utbildning planeras

Folktingets utbildningsutskott konstaterar att det inom undervisningsministeriet har tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att förnya timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. I gruppen som består av tjänstemän saknas svensk representation. Utbildningsväsendet är uppdelat enligt språkgrupp och läroplansgrunderna för svensk- och finskspråkig utbildning är inte identiska. Därför är det av största vikt att den svenskspråkiga befolkningen är företrädd i arbetsgruppen. Folktinget kommer därför att vända sig till undervisningsminister Jukka Gustafsson med en anhållan om att arbetsgruppen kompletteras.
29.09.2011 kl. 11:26

Gestrin ny ordförande för Folktinget

Vid Folktingets extra session i Helsingfors i dag valdes riksdagsledamot Christina Gestrin (sfp) enhälligt till ny ordförande för Folktinget.
03.09.2011 kl. 14:06

Ruotsinkielen asiantuntemusta ei saa pirstoa

Folktinget katsoo Opetus- ja kulttuuriministeriön uuden lakiesityksen vaarantavan Kotuksen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) ruotsinkielisen toiminnan. Ministeriön esityksestä uudeksi laiksi tutkimuskeskukseksi on jätetty pois ruotsinkielinen yksikkö. Folktinget vastustaa esitystä ja kehottaa lausunnossaan ministeriötä turvaamaan ruotsinkielisen yksikön toiminnan laissa.
30.08.2011 kl. 10:55

Svensk språkexpertis får inte splittras

Folktinget konstaterar att den svenska verksamheten vid Focis (Forskningscentralen för de inhemska språken) äventyras i ett aktuellt lagförslag. Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att den svenska enheten stryks i den kommande lagen om forskningscentralen. Folktinget motsätter sig detta och har i ett utlåtande uppmanat ministeriet att trygga den svenska enheten i lagen.
30.08.2011 kl. 10:50

Österlund ny Folktingssekreterare

Folktingets styrelse har vid sitt möte idag enhälligt valt pol.dr. Markus Österlund till ny folktingssekreterare. Österlund efterträder Stefan Svenfors som i oktober tillträder tjänsten som kommundirektör i Pedersöre.
25.08.2011 kl. 17:47

Arbetet med språkstrategin måste starta omedelbart

I regeringsprogrammet slås fast att ”tvåspråkigheten i Finland är en rikedom och resurs”. Regeringen lovar att utveckla de språkliga rättigheterna bl.a. genom att förverkliga de förslag som den av Folktinget tillsatta Ahtisaarigruppen lagt fram.
25.08.2011 kl. 17:43

Henriksson lämnar Folktinget

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) avsäger sig uppdraget som ordförande för Svenska Finlands folkting. Henriksson meddelade om sitt beslut vid Folktingets arbetsutskottsmöte idag på förmiddagen. Henriksson säger att uppdraget som justitieminister inte är förenligt med ett ordförandeskap i en intressebevakningsorganisation som Svenska Finlands folkting.
28.06.2011 kl. 15:57

Äntligen - en språkstrategi

Jyrki Katainen presenterade i fredags det nya regeringsprogrammet. Programmet innehåller flera skrivningar gällande svenskans ställning i Finland. Folktinget tillsatte våren 2010 en styrgrupp under ledning av president Martti Ahtisaari för att utarbeta ett handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk. Syftet var uttryckligen att påverka regeringsförhandlingarna.
20.06.2011 kl. 15:55

Peggy Heikkinen ny vice ordförande för NPLD

Folktingets språkskyddssekreterare Peggy Heikkinen har valts till ny vice ordförande för det europeiska minoritetsspråksnätverket Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD).
18.05.2011 kl. 10:33

Folktinget stöder finskan i Sverige

Folktinget anser det är viktigt att stöda arbetet med att stärka finska språkets ställning i Sverige. Den sverigefinska minoriteten är störst av Sveriges minoriteter. Syftet med den nya minoritetsspråkslagen är att de svenska myndigheterna ska stärka finskans ställning inom det finska förvaltningsområdet, dit hittills 32 kommuner har anslutit sig. Lagen har nu varit i kraft i drygt ett år.
13.04.2011 kl. 10:23