Pressmeddelanden

Folktinget hördes i rikdagens förvaltningsutskott i två ärenden

Riksdagens förvaltningsutskott hörde i går Folktinget om nödcentralsverksamheten och kommun- och servicestrukturreformen. Folktinget betonade att nödcentralerna måste kunna fungera på både finska och svenska. Detta förutsätter att det finns tillräckligt med språkkunnig personal som kan ta emot nödsamtal och ge handledning under dygnets alla timmar.
22.04.2010 kl. 10:35

Flera timmar i svenska tidigare!

I den andra resolutionen som godkändes på Folktingets session i Helsingfors vill Folktinget se en tidigare start på undervisningen i svenska.
17.04.2010 kl. 16:00

Kollektivavtal på svenska

Två resolutioner antogs vid Folktingssessionen i Helsingfors. Den första resolutionen behandlade kollektivavtal på svenska.
17.04.2010 kl. 15:55

Folktinget gläds över lösningen i barnträdgårdslärarfrågan

Folktinget välkomnar den lösning gällande barnträdgårdslärarutbildningen som Åbo Akademi och Helsingfors Universitet idag har kommit överens om. Universiteten kommer att ordna en gemensam antagning för 20-30 studieplatser och hälften av de studerade utexamineras från Åbo Akademi och hälften från Helsingfors universitet.
14.04.2010 kl. 16:30

Folktinget uppvaktade kanslichef Kari Välimäki

En delegation från Folktinget träffade i onsdags (17.3) kanslichef Kari Välimäki på Social- och hälsovårdsministeriet för att diskutera tillämpningen av språklagen inom ministeriets ansvarsområde.
19.03.2010 kl. 14:00

Svenskspråkig barnträdgårdslärarutbildning behövs i södra Finland

Bristen på utbildade barnträdgårdslärare i södra Finland är uppenbar. För att råda bot på de mest akuta bristerna så behövs utbildning av barnträdgårdslärare i Helsingfors, säger Folktingets styrelse i ett uttalande från styrelsemötet på onsdagen.
10.03.2010 kl. 15:25

Folktinget gläds över nödcentralernas placeringsorter

Beslutet om att nya nödcentraler placeras i Vasa och Åbo välkomnas av Folktinget. Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) konstaterar att beslutet som fattades i frågan var det enda riktiga.
09.03.2010 kl. 13:15

Viktigt att utreda de språkliga konsekvenserna av räddningslagen

Räddningsverksamheten omfattas av grundlagens bestämmelser om språkliga skyldigheter och rättigheter. Det är därför viktigt att Inrikesministeriet bedömer de språkliga konsekvenserna av räddningslagen, konstaterar Folktinget i ett utlåtande till ministeriet i dag. Inrikesministeriet har bett Folktinget ta ställning till ett propositionsutkast med förslag till ny räddningslag, som lämnas till riksdagen våren 2010.
01.03.2010 kl. 15:40

Folktinget förslår åtgärder för att förbättra kunskaperna i svenska

Folktinget har i en skrivelse till arbetsgruppen för den grundläggande utbildningens allmänna mål och timfördelning föreslagit konkreta åtgärder som bör vidtas för att förbättra kunskaperna i svenska i den finskspråkiga skolan.
24.02.2010 kl. 12:35

Minister Kiviniemis arbetsgrupp slöseri med resurser

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi (C) planerar att tillsätta en ny arbetsgrupp för att granska landskapet Mellersta Österbottens och Karlebys orientering i regionförvaltningsreformen. Folktinget frågar sig varför minister Kiviniemi inte släpper den så kallade Karlebyfrågan, utan envist håller fast vid att landskapet ska hänföras norrut.
22.02.2010 kl. 14:25

Folktingets ungdomsutskott uppvaktade minister Vapaavuori

Folktingets ungdomsutskott träffade bostadsminister och ministern för nordiskt samarbete Jan Vapaavuori (saml) i går (tisdag 16.2) för att diskutera hur regeringen ser på svenskans framtid och vilka utmaningar som framtiden för med sig.
17.02.2010 kl. 11:50

Ett välkommet steg framåt för språkombudsmannen

Folktinget applåderar grundlagsutskottets ställningstagande i fråga om behovet av en språkombudsman.
12.02.2010 kl. 12:45

Språkliga konsekvenser måste granskas i nödcentralsreformen

Inrikesministeriet måste garantera att nödcentralerna fungerar på både finska och svenska enligt de nödställdas behov när nödcentralsreformen genomförs, framhåller Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson. Det är nödvändigt att ministeriet låter göra en grundlig bedömning av vilka språkliga konsekvenser reformen får, konstaterar Henriksson vidare.
21.01.2010 kl. 12:25

Skolan ska lära oss kommunicera på svenska och finska

Folktingets utbildningsutskott konstaterar att det råder en allvarlig diskrepans mellan grundlagens och språklagens teoretiska målsättningar om nationell fungerande tvåspråkighet och den praktiska språkservice som de facto erbjuds.
19.11.2009 kl. 15:45

Grundlagen segrade i Karlebyfrågan

Ministergruppen Halkes beslut om att Karleby skall hänföras söderut välkomnas av Folktinget. Folktingets arbetsutskott sammanträdde i dag och Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) konstaterade att beslutet som fattades i Karleby-frågan var det enda riktiga.
18.11.2009 kl. 16:45

Ekenäs BB-beslutet bör prövas i förvaltningsdomstol

Folktinget uttrycker sin djupa besvikelse över HNS styrelses beslut att lägga ner Ekenäs BB. Folktingets styrelse samlades i dag i Helsingfors och anser att det är motiverat att ärendet prövas i förvaltningsdomstolen.
14.10.2009 kl. 10:10

Folktinget vänder sig till justitiekanslern i Karleby-frågan

Folktinget har i en skrivelse vänt sig till justitiekanslern och ber nu justitiekanslern ta ställning till huruvida Finansministeriets tillsättande av arbetsgruppen ”Kaksikieliset palvelut yksikielisistä kaksikielisiksi muuttuvissa virastoissa” 6.10.2009 samt arbetsgruppens uppdrag att utföra en språkkonsekvensbedömning i fråga om den statliga regionförvaltningsreformen, har skett i laga ordning.
08.10.2009 kl. 10:15

Folktinget i riksdagens förvaltningsutskott

Folktinget hördes i riksdagens förvaltningsutskott om regeringens proposition om revideringen av regionförvaltningen.
25.09.2009 kl. 10:40

Folktinget gläds över grundlagsutskottets utlåtande

Riksdagens grundlagsutskotts krav om en språklig konsekvensbedömning innan det avgörs om Karleby ska tillhöra det norra regionförvaltningsområdet välkomnas av Folktinget.
25.09.2009 kl. 10:35