Rätt till eget språk

En del av Folktingets arbete är att bevaka att myndigheterna förverkligar den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.

Språklagstiftningen bestämmer i vilka situationer du har rätt att använda svenska i din kontakt med olika myndigheter. Förutom i grundlagen och språklagen, finns bestämmelser också i tiotals andra lagar och förordningar.

Söker du blanketten för språkskyddsanmälan? Klicka här!

Här kan du hitta vår sammanställning om hur du ska gå tillväga ifall du inte har fått service på svenska inom social- och hälsovården.

Läs hur du ska göra ifall du inte får service på svenska

Vilka är de grundläggande språkliga rättigheterna?

Finska och svenska är Finlands nationalspråk. Enligt grundlagen har den finsk- och svenskspråkiga befolkningen rätt till kulturella och samhälleliga tjänster på lika villkor. Även om du inte talar finska eller svenska får du välja om du vill leva ditt liv i Finland på finska eller svenska. De grundläggande rättigheterna gäller alla dem som vistas i Finland, eller har kontakt med finländska myndigheter, oavsett nationalitet eller medborgarskap. 

Kan jag prata svenska när jag kontaktar en myndighet?

Språklagstiftningen bestämmer i vilka situationer du har rätt att använda svenska i din kontakt med olika myndigheter, så som Skattebyrån, FPA och digimyndigheten. Förutom i grundlagen och språklagen finns det bestämmelser också i tiotals andra lagar och förordningar.

När kan jag kräva service på svenska?

Huvudregeln är att du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med statliga myndigheter, tvåspråkiga välfärdsområden och tvåspråkiga kommunala myndigheter. Myndigheterna ska på eget initiativ se till att dina språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. På till exempel webbplatser, skyltar och i broschyrer ska svenskan också ha en synlig plats. Ett privat företag behöver inte betjäna dig på svenska, men många företag gör det ändå.

Vad är en myndighet?

Offentliga myndigheter är staten och statliga inrättningar, välfärdsområden, välfärdssammanlutningar, kommuner samt landskapet Åland och dess ämbetsverk.

När är en kommun en- eller tvåspråkig?

En kommun är antingen en- eller tvåspråkig med finska eller svenska som majoritetsspråk. En kommun är tvåspråkig om minoriteten utgör minst 8 procent av invånarna eller 3000 personer. En kommun kan också frivilligt vara tvåspråkig. På Åland finns enspråkigt svenska kommuner.

Vad är ett tvåspråkigt välfärdsområde?

De tvåspråkiga välfärdsområdena är Mellersta Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland, Västra Nyland, Vanda-Kervo, Östra Nyland och Kymmenedalen. Dessutom är Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen tvåspråkiga. Detta innebär att området ska ordna social- och hälsovård på både finska och svenska så att kunderna blir betjänade på det språk de väljer.

Vad menas med modersmål, eget språk och kontaktspråk?

I praktiken används olika begrepp när det handlar om service på eget språk. Begreppen modersmål, eget språk och kontaktspråk används både i lagstiftningen och i myndigheternas praxis.

Modersmål:
Det språk som är registrerat i befolkningsdatasystemet.

Eget språk:
Är i huvudsak ditt modersmål, det vill säga svenska eller finska.

Kontaktspråk:
Ibland kan du själv välja om du vill ha svenska eller finska som kontaktspråk, oberoende av ditt modersmål. Vissa tvåspråkiga myndigheter registrerar alltså kontaktspråk också för personer som har svenska eller finska som modersmål. Det är ditt registrerade kontaktspråk som avgör på vilket språk myndigheten ska ge dig service.

Om ditt modersmål är något annat språk än finska eller svenska, ska du anmäla svenska eller finska som kontaktspråk i befolkningsdatasystemet. 

Vart kan jag vända mig när jag inte får service på mitt eget språk?

1. Myndigheten i fråga

I första hand ska du ge respons till den enhet (till exempel hälsostation, socialbyrå, sjukhusavdelning, polisstation, skatteverk) där du varit kund. Ofta finns det elektroniska responssystem som kan användas. Om du använder det responssystem som rekommenderas, försäkrar du dig om att responsen går till behandling vid rätt enhet.

Du kan också kontakta myndighetens kundtjänst om du till exempel saknar svenskspråkig information på en skylt, i en annons eller på en webbplats.

Du kan också göra en anmälan till ledningen för myndigheten. Får du inget svar? Får du inte service på svenska trots din påminnelse? Händer detta upprepade gånger hos samma myndighet? Då kan du vända dig till en övervakande myndighet.

Om det handlar om social- eller hälsovård kan du också vända dig till socialombudsmannen eller patientombudsmannen.

Socialombudsmannen

Välfärdsområdet ska utse en socialombudsman. Socialombudsmannen kan bland annat ge information om dina rättigheter inom socialvården och råd om hur du ska göra till exempel om du inte fått socialvård på eget språk.

Patientombudsmannen

Patientombudsmannen vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården kan bland annat ge information om dina rättigheter inom hälso- och sjukvården och råd om hur du ska göra till exempel om du inte fått vård på eget språk.

2. Övervakande myndigheter

Regionförvaltningsverket

Klagomål som regionförvaltningsverket behandlar gäller bland annat felaktigt förfarande eller försummelse inom hälso- och sjukvården, familje- och sociala tjänster, småbarnsfostran och undervisning på olika stadier.

Det finns sex regionförvaltningsverk på fastlandet. Dessa omfattar tvåspråkiga områden:


Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO främjar likabehandling och övervakar att diskrimineringslagen följs. Du kan vända dig till DO om du misstänker att du har utsatts för diskriminering på grund av ditt språk eller någon annan personlig egenskap.

Kontaktuppgifter till DO
 

Riksdagens justitieombudsman (JO)

JO övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet. Om du misstänker att en myndighet eller en tjänsteman har brutit mot lagen eller försummat sina skyldigheter kan du vända dig till JO. Klagomålet kan också gälla en misstanke om att de grundläggande och mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts.

Kontaktuppgifter till JO
 

Justitiekanslern i statsrådet (JK)

JK övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet. Du kan klaga hos JK om du anser att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har förfarit felaktigt eller försummat sina skyldigheter.

Kontaktuppgifter till JK
 

Folktinget hjälper

Om du upplever att dina språkliga rättigheter inte förverkligats, kan du ta kontakt med oss på Folktinget. Vi ger dig råd och svarar på frågor kring språklagstiftningen. Vi hjälper vid behov till med att kontakta den myndighet ärendet gäller.

Svara på frågorna i blanketten här nedan så reder vi ut ärendet och hjälper dig vidare. Blanketten fungerar som ett e-postmeddelande och har därför motsvarande säkerhetsstandard som ett vanligt e-postmeddelande.

Du kan också kontakta oss per:

e-post: sprakskydd@folktinget.fi
telefon: 040 833 0904

 

Du kan också bekanta dig med Institutet för de inhemska språkens allmänna information om språk och språkpolitik.

Läs mer genom att klicka här.

 

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna!

5. Mina kontaktuppgifter
Ifall det finns skriftlig eller annan dokumentation gällande ärendet (t.ex. blankett, foto, broschyr eller korrespondens) så tar vi gärna emot materialet. Du kan ladda upp bilagor här. Du kan också skicka bilagor per e-post till sprakskydd(at)folktinget.fi.

Skriv siffran 8 med bokstäver: