Pressmeddelanden

Turné i Svenskfinland om intressebevakning

Reformer, rationaliseringar, sammanslagningar och förflyttningar - den finlandssvenska servicen riskerar att försämras när förvaltningsreformer genomförs och samhällsutvecklingen tar fart. Utvecklingen kräver en effektiverad intressebevakning för det svenska i Finland. Här spelar det starka finlandssvenska organisationslivet en viktig roll vid sidan av den direkt politiska verksamheten.
14.09.2009 kl. 10:45

Karlebyfrågan till Europarådet

Folktinget har bett Europarådet granska statsrådets beslut att Mellersta Österbotten i sin regionförvaltning ska orientera sig norrut mot Uleåborg. Folktinget vill veta om orienteringsbeslutet är förenligt med Europaråets stadganden om minoritets- och landsdelsspråk.
09.09.2009 kl. 10:50

Svensk korrespondent i Moskva behövs

Folktinget tar avstånd från YLE:s planer på att dra in den svenska korrespondenttjänsten i Moskva. Folktingets styrelse samlades i dag och poängterade att det även i fortsättningen behövs en svensk korrespondent i Moskva, Stockholm, Bryssel och Washington.
01.09.2009 kl. 11:00

Bevara fungerande sjukvårdstjänser i Västnyland

Folktinget konstaterar att rapporten om förlossningsverksamheten inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) inte innehåller några som helst vägande argument för en stängning av BB i Ekenäs. Urholkas BB, urholkas också andra hälsotjänster vid VNS.
01.09.2009 kl. 11:00

Nödtjänsterna på svenska måste garanteras

Folktinget har på begäran av Inrikesministeriet gett ett utlåtande om förslaget till lag om nödcentralsverksamheten. Folktinget konstaterar bl.a. att det saknas en bedöming av språkliga konsekvenser och att detta är inte är acceptabelt utan bör kompletteras.
27.08.2009 kl. 11:00

Alla medborgare har rätt till likvärdig säkerhetsinformation

Svenskan förbisågs helt då nödmeddelandet om ett utsläpp vid Nestes raffinaderi i Borgå sändes den 24 juli 2009. Folktingets arbetsutskott uttrycker en stor oro över att nödmeddelandet endast sändes ut på finska, vilket är lagstridigt.
10.08.2009 kl. 11:05

Karlebyorienteringen strider mot allt förnuft

HALKE-ministergruppens beslut om att Karleby och Mellersta Österbotten ska orientera sig norrut, är en spark mot Svenskfinland och ett hån mot alla de som värnar om ett tvåspråkigt Finland.
16.06.2009 kl. 11:10

Trygga rätten till dagvård på svenska i Helsingfors

Folktingets styrelse som samlades på onsdagen, uttrycker stor oro över den svenska dagvårdssituationen i Helsingfors.
11.06.2009 kl. 11:15

Folktinget i riksdagens grundlagsutskott

Grundläggande språkliga rättigheter är viktigare än nya förvaltningsgränser. Det här hävdar Folktingets representanter, som i dag hördes i riksdagens grundlagsutskott om regeringens proposition om revideringen av regionförvaltningen.
04.06.2009 kl. 11:15

Bojan Sonntag-priset till Åström och Rautakorpi

I samband med Folktingets jubileumsseminarium delades Bojan Sonntag priset ut, i år gick priset till Kati Åström och Leena Rautakorpi, två studeranden vid Diakoniyrkeshögskolan i Helsingfors. Åström och Rautakorpi fick priset på 3 000 euro var för deras initiativ till och arbete med ordlistan Jag är här för dig
19.05.2009 kl. 12:00

Folktinget 90 år

Folktinget firade 90 år och dagen till ära hölls ett jubileumsseminarium och en mottagning på G18 i Helsingfors. Folktingsordförande Anna-Maja Henriksson öppnade seminariet och lyfte upp frågan om att en författningsdomstol bör inrättas i Finland.
19.05.2009 kl. 11:55

Ingen garanti för polisservice på svenska

14.05.2009 kl. 16:00

Polisförvaltningslagen garanterar inte polisservice på svenska

Folktinget hördes i dag i Riksdagens förvaltningsutskott om förslaget till ändring av polisförvaltningslagen. Folktinget är ytterst bekymrat över de konsekvenser som polisförvaltningsreformen har fått för polisinrättningarnas möjligheter att garantera polisservice på svenska.
14.05.2009 kl. 12:10

Ekenäs BB behövs

Förlossningsavdelningarnas framtid i Nyland är igen aktuell. Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson säger i ett pressmeddelande att reformivern får på inga grunder leda till sämre och osäkrare service och detta gäller såväl kvaliteten som språket. Målsättningen måste vara att garantera en högklassig, lättillgänglig vård för alla på sitt eget språk.
14.05.2009 kl. 12:10

Kiviniemi blundar för fakta

Region- och förvaltningsminister Mari Kiviniemis uttalanden om Mellersta Österbottens inriktning i dagens Hufvudstadsbladet, tyder på att ministern inte tar frågan på allvar. Kiviniemi ignorerar fakta och den svenskspråkiga befolkningens långsiktiga behov, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.
06.05.2009 kl. 12:10