Pressmeddelanden

Stöd för ungdomar premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset till HelsingforsMissions Krisjouren för unga och till UngInfo på Luckan. Priset är 4000 € per organisation. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnar priset på Folktingets svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2012, kl. 13.00.
06.11.2012 kl. 13:30

Presidentparet till Folktingets fest

Republikens president Sauli Niinistö förlänas i dag med Folktingets förtjänstmedalj i guld på Folktingets Svenska dagen huvudfest i Esbo Kulturcentrum. President Niinistö håller även årets festtal och deltar i festen tillsammans med sin hustru, Jenni Haukio.
06.11.2012 kl. 09:31

Presidenttipari Folktingetin juhlaan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle myönnetään tänään Folktingetin kultainen ansiomitali Folktingetin ruotsalaisuuden päivän pääjuhlassa Espoon kulttuurikeskuksessa. Presidentti Niinistö pitää myös tämän vuoden juhlapuheen ja osallistuu juhlaan yhdessä vaimonsa Jenni Haukion kanssa.
06.11.2012 kl. 09:27

Svenska veckan ordnas nu på tolv orter

Det svenska kulturevenemanget Svenska veckan arrangeras i år för tolfte gången och på tolv orter i Finland. Veckan startar på måndag den 5.11 och avslutas festligt på farsdagssöndagen 11.11. De deltagande orterna är i år; Björneborg, Borgå, Esbo, Helsingfors, Karleby, Kristinestad, Lahtis, Lovisa, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo.
02.11.2012 kl. 10:02

Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting har utsetts på basen av de röster som i kommunalvalet har tillfallit svenska kandidater. Svenska Finlands folkting består av 75 ledamöter, varav 70 utses i samband med kommunalvalet och 5 ledamöter utses av lagtingsledamöterna på Åland. Sammanlagt nio partier hade ställt upp kandidater för Folktinget.
01.11.2012 kl. 10:29

Kränkande agerande mot svenskan upprör

Folktinget uttrycker stor oro för de osakliga uttalanden gällande det svenska språket som cirkulerar inför kommunalvalet och Svenska dagen. I sannfinländarnas skuggbudget för 2013 finns förslag om att utreda kostnaderna för Finlands tvåspråkighet, och i Tammerfors inleder föreningen "vapaa kielivalinta" nästa vecka en reklamkampanj som svartmålar svenskundervisningen för finskspråkiga barn och ungdomar.
26.10.2012 kl. 11:31

Loukkaukset ruotsin kieltä kohtaan tyrmistyttävät

Folktinget ilmaisee syvän huolensa ruotsin kieltä koskevista asiattomista lausunnoista juuri ennen kuntavaaleja. Perussuomalaisten vuoden 2013 varjobudjetissa ehdotetaan selvittämään Suomen kaksikielisyyden kustannukset, ja Tampereella yhdistys Vapaa kielivalinta aloittaa ensi viikolla mainoskampanjan, jossa mustamaalataan suomenkielisten lasten ja nuorten ruotsin kielen opetusta.
26.10.2012 kl. 11:30

Folktinget: Polisens förvaltningsstruktur förnyas

En projektgrupp vid Inrikesministeriet har lämnat sitt förslag om en reform av polisförvaltningen till inrikesminister Päivi Räsänen i dag. Enligt förslaget minskas antalet polisinrättningar från 24 till 11. Förslaget gäller bland annat placeringsorten för huvudpolisstationerna och personalstyrkan vid Polisyrkeshögskolan.
22.08.2012 kl. 10:42

Folktinget: Poliisin hallintorakennetta uudistetaan

Sisäasiainministeriön hanketyöryhmä jätti tänään poliisin hallintorakenneuudistusta koskevan ehdotuksensa sisäasiainministeri Päivi Räsäselle. Ehdotuksen mukaan poliisilaitosten lukumäärä vähenisi 24:stä 11:een. Lisäksi siinä käsitellään muun muassa pääpoliisiasemien sijaintipaikkoja ja Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstön määrää.
22.08.2012 kl. 10:41

Kandidatlistorna till det nya Folktinget bör lämnas in

Ett nytt Folkting ska utses i samband med kommunalvalet i oktober. Fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som i kommunalvalet tillfallit partiernas och grupperingarnas svenska kandidater. Det är alltså inte möjligt att rösta direkt på folktingskandidaterna.
16.08.2012 kl. 13:32

Finlandsarenan – yhdessä kahdella kielellä

Suomenruotsalaisten yhteistyöelin Folktinget osallistuu 16.7.–20.7.2012 SuomiAreenaan ja rakentaa Suomiareenan pääohjelman ympärille omanlaisensa, ruotsinkielisen ohjelmakokonaisuuden. Finlandsarenan koostuen niin keskustelutilaisuuksista kuin myös kevyemmästä ja viihdyttävämmästä ohjelmasta jazzin tahtiin. Puhujiemme joukosta löytyy mm. Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin, puolustusministeri Carl Haglund, ympäristöministeri Ville Niinistö sekä Mighty Eagle Peter Vesterbacka, Rovio Entertainment.
13.07.2012 kl. 11:10

Finlandsarenan – tillsammans på två språk

Svenska Finlands folkting deltar 16–20.7 2012 i SuomiAreena och Pori Jazz i Björneborg och skapar en egen helhet, Finlandsarenan, som samlar till diskussion och debatt på svenska. Bland talarna finns bl.a. Folktingets ordförande Christina Gestrin, miljöminister Ville Niinistö, försvarsminister Carl Haglund och Mighty Eagle Peter Vesterbacka, Rovio Entertainment. Samtidigt inbjuder Folktinget till avslappnande stunder i sommarnatten med stämningsfull jazz.
13.07.2012 kl. 10:58

Regeringen bör definiera hur svenskan tryggas i kommunreformen

Riksdagens förvaltningsutskott hörde i dag Folktinget gällande statsrådets meddelande till riksdagen om hur kommunreformen framskrider. Folktinget välkomnar regeringens beslut att förlänga tidtabellen och att en andra remissrunda genomförs på hösten, vilket Folktinget också föreslagit. Det är viktigt att kommunerna ges möjlighet att uttala sig om social- och hälsovårdsreformen som är en väsentlig del av helheten. Folktinget poängterar att de svensk- och tvåspråkiga kommunerna har en viktig roll i att trygga invånarnas grundläggande språkliga rättigheter. Dessutom har kommuner med svenska som majoritetsspråk en central betydelse för svenskans ställning i landet också på lång sikt.
07.06.2012 kl. 14:46

Miten ruotsin kieli turvataan kuntauudistuksessa?

Eduskunnan hallintovaliokunta on kuullut Folktingetiä koskien valtioneuvoston tiedonantoa eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä. Folktinget on tyytyväinen hallituksen päätökseen uudistuksen aikataulun pidentämisestä ja toisen lausuntokierroksen järjestämisestä syksyllä, mitä myös Folktinget on esittänyt. On tärkeää, että kunnille annetaan mahdollisuus lausua käsityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, joka on olennainen osa kokonaisuutta.
07.06.2012 kl. 12:10

Folktinget: Varningsmeddelanden på svenska tryggas i hela landet

Riksdagens förvaltningsutskott har hört Folktinget om ett förslag till lag om varningsmeddelanden. Folktinget välkomnar lagförslaget, eftersom det preciserar hur de språkliga rättigheterna ska beaktas i informationen från myndigheterna.
01.06.2012 kl. 10:48

Folktinget: Vaaratiedotteet annettava myös ruotsinkielisinä koko maassa

Eduskunnan hallintovaliokunta on kuullut Folktingetin edustajia käsitellessään vaaratiedotteita koskevaa lakiehdotusta. Folktinget pitää lakiehdotusta tervetulleena, koska siinä täsmennetään, kuinka kielelliset oikeudet on otettava viranomaistiedotuksessa huomioon.
01.06.2012 kl. 10:46

Folktinget tapasi poliisiylijohtaja Mikko Paateron

Folktingetin edustajat ovat tavanneet Poliisihallituksen poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja keskustelleet poliisihallinnon ajankohtaisista asioista. Folktinget on huolissaan ruotsinkielisen poliisikoulutuksen nykytilanteesta ja toteaa, että ruotsinkielinen poliisitoiminta on turvattava tulevassa poliisin hallintouudistuksessa.
28.05.2012 kl. 15:17

Folktinget träffade polisöverdirektör Mikko Paatero

Folktingets representanter har träffat Polisstyrelsens polisöverdirekör Mikko Paatero och diskuterat aktuella frågor inom polisförvaltningen. Folktinget ser med oro på den svenskspråkiga polisutbildningens nuläge och konstaterar vidare att polisverksamheten på svenska måste tryggas inom ramen för den kommande polisförvaltningsreformen.
28.05.2012 kl. 12:48

Kuntien yhdistymissopimuksia koskeva selvitys tervetullut

Folktingetin hallitus on ilahtunut oikeusministeriön tuoreesta selvityksestä, joka koskee kaksikielisten kuntien yhdistymissopimuksia vuosilta 2006–2011. Sopimuksissa on ilmennyt aiemmin kielellisiin perusoikeuksiin liittyviä ongelmia, ja sen vuoksi onkin hienoa, että oikeusministeriö on laatinut tämän selvityksen.
16.05.2012 kl. 11:42

Folktinget välkomnar utredning om kommunala sammanslagningsavtal

Folktingets styrelse välkomnar Justitieministeriets färska utredning om sammanslagningsavtal mellan ett antal tvåspråkiga kommuner under åren 2006 till 2011. Med tanke på de problem som tidigare har funnits i avtal där de språkliga grundrättigheterna inte har beaktats är det glädjande att Justitieministeriet har gjort denna utredning.
15.05.2012 kl. 16:12