Kommunernas självbestämmanderätt måste respekteras

08.03.2013 kl. 09:45
Folktinget har tagit del av utkastet till kommunstrukturlag och har lämnat sitt utlåtande till Finansministeriet. Folktinget slår i sitt utlåtande fast att kommunernas självbestämmanderätt måste respekteras till alla delar i den fortsatta berednings- och beslutsprocessen.

- Staten får inte fatta beslut om en kommunfusion eller delning av kommun, ifall detta påverkar en kommuns språkliga ställning och kommunen motsätter sig fusionen, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

Folktinget förutsätter att man i den kommande statsandelsreformen garanterar tillräckliga ekonomiska ramar för att tvåspråkiga kommuner ska kunna ordna sin verksamhet likvärdigt på både finska och svenska.

Folktinget understryker vidare att samarbete mellan kommuner kan vara nödvändigt, i synnerhet för att säkerställa språkliga rättigheter inom exempelvis social- och hälsovården. Dessutom bör specialomsorgen på svenska garanteras också i fortsättningen och därför bör Kårkulla samkommun bevaras och en utvidgning av dess mandat utredas.

- Tillgången till svenskspråkig kompetens och personal förbättras, om man sammanför svenskspråkig expertis inom bl.a. specialomsorg, missbrukarvård och mentalvård i en gemensam struktur, säger Christina Gestrin.

Folktinget förutsätter att de kommande lagarna också i framtiden slår fast kommunernas skyldigheter att trygga invånarnas språkliga rättigheter enligt lika grunder, vilket grundlagen förutsätter.

Folktinget har bett grundlagsexperten, professor Kaarlo Tuori, om ett utlåtande i fråga om hur de grundläggande språkliga rättigheterna ska beaktas i strukturreformen.

Folktingets utlåtande i sin helhet hittar du här.
Professor Tuoris utlåtande på finska finns här och en översättning av detta på svenska hittar du här.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686