Flera timmar i svenska tidigare!

17.04.2010 kl. 16:00
I den andra resolutionen som godkändes på Folktingets session i Helsingfors vill Folktinget se en tidigare start på undervisningen i svenska.

Svenska Finlands folkting vill se en tidigare start på undervisningen i svenska. Forskningsresultat pekar på att ju tidigare språkinlärningen påbörjas, desto lättare lär sig eleverna språket.

För att kunna upprätthålla och utveckla ett positivt språkklimat, behövs kunskaper i nationalspråken samt i landets historia. Endast på så sätt kan Finlands framtid som ett land med två levande och jämställda nationalspråk tryggas.

Den grundläggande linjen i Finlands utbildningspolitik måste fortsättningsvis betona kompetens och kunskap, som gagnar alla regioner i landet jämlikt. Alla finländare ska ha lika utbildningsmöjligheter utgående från principen om livslångt lärande.


Svenska Finlands folkting kräver att

• Studierna i svenska ska tidigareläggas och påbörjas senast i årskurs fem.

• Timantalet måste omfatta minst två veckotimmar per årskurs grundskolan ut.

• Kommunerna ska erbjuda eleverna möjlighet att påbörja studierna i svenska och finska från årskurs tre eller tidigare.

• Språkundervisningen ska fokusera på att lära eleverna tala och kommunicera

• Språkundervisningen inom yrkesutbildningen bör effektiveras