Utbildningsutskottet träffade Nylander och höll möte.

12.06.2018 kl. 16:00
Utbildningsutskottet höll möte i riksdagen 6.6. Utskottet träffade riksdagsledamot Mikaela Nylander som berättade om aktuella ärenden i riksdagens kulturutskott.

Mikaela Nylander konstaterade att den nya lagen om småbarnspedagogik, som innebär att behörighetsgraden bland personalen höjs, sätter press på utbildningssystemet både när det gäller nybörjarplatser och vidareutbildning. Kulturutskottet blev klar med sitt betänkande gällande gymnasielagen för en dryg vecka sedan.

Folktinget, som hördes som sakkunnig i utskottet, tog bland annat i samband med hörandet upp att tillgången till svenskspråkiga studiehandledare bör tryggas eftersom studiehandledningen får en central roll i den nya lagen. Nämnda aspekt lyftes även upp i utskottets betänkande. Nylander berättade också om den respons som kommit till kulturutskottet från alla utbildningsnivåer att man inom skolvärlden är trött på pilot- och spetsprojekt. Man ser hellre att man satsar på grundfinansiering.

Till mötet hade också kallats två representanter för yrkesutbildningen, VD/rektor Harriet Ahlnäs från Prakticum och rektor för lärande Anna-Lena Forsman från Optima, för att berätta om sina erfarenheter av utfallet av yrkesutbildningsreformen och tankar gällande den svenskspråkiga yrkesutbildningen samt hur den kunde positionera sig i framtiden. De aspekter som gästerna tog fram vidareförädlas med tanke på Folktingets seminarium om yrkesutbildningen hösten 2018, som är under arbete.

Utskottet diskuterade avslutningsvis hur motionerna om polisutbildningen, den modersmålsinriktade svenskan och språkambassadörsnätverk från sessionen 2018 följs upp.