Utbildningsutskottet diskuterade bl.a. språkförsöket

20.11.2017 kl. 10:04
Utskottet hade sitt andra möte med två viktiga punkter på sin agenda: språkförsöket och Folktingets framtidsseminarium.

Utbildningsutskottet höll sitt andra möte 16.11. På agendan fanns två viktiga punkter, språkförsöket och Folktingets framtidsseminarium. Riksdagens kulturutskott har bett Folktinget lämna ett skriftligt yttrande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket inom den grundläggande utbildningen. Utbildningsutskottet motsätter sig språkförsöket och uttrycker sin oro över att man experimenterar med landets nationalspråk. Den obligatoriska undervisningen i svenska och finska bör kvarstå inom den grundläggande utbildningen. Vidare beslöt utskottet ordna två separata seminarier. Ett med fokus på diskussionen om tvåspråkiga skolor våren 2018 och ett seminarium om yrkesutbildningsreformen under hösten 2018.