Rapport från förvaltningsutskottets möte

30.11.2017 kl. 11:09
Justitieministeriets språkrättsråd Corinna Tammenmaa besökte förvaltningsutskottets möte.

Folktingets förvaltningsutskott höll sitt andra möte 24.11 och hörde Justitieministeriets språkrättsråd Corinna Tammenmaa som sakkunnig. Tammenmaa informerade om landskapens språkliga organisering med tyngdpunkt på det påverkansorgan, som kommer att tillsättas för att trygga den språkliga minoritetens demokratiska rättigheter i de tvåspråkiga landskapen. Utskottet konstaterade att påverkansorganet kommer att ha en synnerligen viktig betydelse med tanke på landskapens tjänster för den svenskspråkiga befolkningen. Vidare framhöll utskottet att riksdagens beslut om tingsrättsreformen drabbar Svenskfinland och rättstjänster på svenska särskilt hårt, eftersom tre tvåspråkiga tingsrätter och flera sessionsplatser dras in. Samtidigt blir majoritetens språk inom Österbottens tingsrätt finska, vilket bland annat begränsar möjligheterna till domstolspraktik på svenska. Ytterligare diskuterade utskottet riktlinjerna för ett utlåtande till Justitieministeriet gällande en statsrådsförordning om den kommande Åklagarmyndigheten. Reformen innebär att myndighetsorganisationen förändras och verksamhetsområdena utvidgas, men enligt förslaget ska det också i framtiden finnas 16 åklagare på fastlandet med utmärkta kunskaper i svenska. Utskottet anser att det är viktigt att ministeriet följer upp och utvärderar dessa båda reformer för att i ett tidigt skede motverka konsekvenser som kan försämra svenska språkets ställning.