Vi behöver poliser som kan svenska

12.05.2010 kl. 09:05
Folktingets utbildningsutskott anser att det behövs flera svenskkunniga poliser. Polisyrkeshögskolan i Tammerfors kan årligen ta in högst 24 studerande till den svenska utbildningen. Antagna studerande har under de två senaste åren 2008-2009, dessvärre varit endast tio per år trots att antalet sökande under motsvarande tid uppgått till 65 och 72.

Orsakerna till att antalet antagna till den svenska polisutbildningen är så pass få jämfört med antalet studieplatser kan bero på olika faktorer t.ex. sträng bedömning i urvalsprovet, studieorten i inre Finland. Bristande kunskaper i svenska får inte automatiskt innebära att man inte kan bli polis utan dessa brister bör avhjälpas med till behovet anpassad stödundervisning. Stödundervisning borde kunna ges åt både dem som har dåliga kunskaper i sitt modersmål svenska, åt invandrare och åt de finskspråkiga som önskar gå en svensk utbildning.

För att öka antalet svenskkunniga poliser kunde man experimentera med att utlokalisera utbildningen till regioner med få sökande, t.ex. till Åland. Polisyrkeshögskolan kunde tillsammans med Sveriges polisutbildning ordna distansundervisning och kompletterande utbildning för både blivande poliser och redan verksamma poliser. Polisyrkeshögskolan bör få rätt att ordna kompetensgivande utbildning i svenska för poliser som har avlagt sin examen före 2006.

För mera information, kontakta:
Utbildningsutskottets ordförande Märta-Lisa Westman, tfn 050-560 4883